ประกาศศูนย์เทคโนฯ

แบบสำรวจการใช้งานอีเมลล์ของบุคลากร

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทาระบบแสดงตัวตนในการเข้า ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) และกาหนด สิทธิ์การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกาหนด ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ตามแบบสารวจที่ได้แนบมา พร้อมนี้ และส่งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อีเมลแอดเดรส saytan.ro@mbu.ac.th