ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับทาง Google

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้งาน Google Workspace For Education กับเจ้าหน้าที่ของ Google เพื่อนำความรู้และการใช้งานทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้ Google for Education (GfE) จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนในสถาบัน Google Educator Groups (GEGs) ใช้ GfE สร้างโซลูชันการสอน

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์บริการวิชาการ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพ่อเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมทดสอบการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบ UniCon โดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้การส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมการทดสอบระบบในโครงการ UniCon (University Connected Data Control Center) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา

แบบสำรวจการใช้งานอีเมลล์ของบุคลากร

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทาระบบแสดงตัวตนในการเข้า ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) และกาหนด สิทธิ์การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกาหนด ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ตามแบบสารวจที่ได้แนบมา พร้อมนี้ และส่งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อีเมลแอดเดรส saytan.ro@mbu.ac.th

1 2 5