Home

คู่มือการใช้งานระบบ

ข่าวศูนย์เทคโนฯ

IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon

IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon

ITC Admin_JetsadaJul 20, 25651 min read

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมการทดสอบระบบในโครงการ UniCon (University Connected Data Control Center) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา

การให้บริการ

ห้องคอมพิวเตอร์

กองเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาและบุคลากร