ความหมายและความสำคัญ

  ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกได้ 4 คำศัพท์ ดังนี้
คำว่า “ศูนย์” ตามพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายไว้ว่า ที่รวมของกิจกรรม หรือ ที่ตั้งของงาน
คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการสมัยไหม่ ภาษาอังกฤษ Technology
คำว่า “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล…………………..ภาษาอังกฤษ คือ Information

    เมื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.๒๕๔๐ ในสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ………..สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ..รวมทั้งการจัดการ ศึกษาของรัฐให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม…….ให้การคุ้มครองการจัดการศึกษา อบรมขององค์กรณ์วิชาชีพ และเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ…………หลังจากนั้นอีก ๒ ปี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ และในหมวดที่ 9 แห่งพระราชบัญญัติการศีกษาแห่งชาติ ว่าด้วย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คือตั้งแต่ มาตรา ๖๓ – ๖๙ จากการที่ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปัจจุบัน 2545 รวมทั้งสิ้น 3 ปี เศษ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามภารกิจจำเป็นในการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งในขณะนั้นเป็นการเริ่มต้นพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานตามสากล นิยมและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบทบาทในระดับประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เน้นด้านศาสนา ซึ่งถือว่าเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในความเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีภารกิจทั้งที่เป็นพื้นฐานและตามที่มอบหมายซึ่งพอสรุปได้ 5 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Hardware ) (2) ด้านการพัฒนาเนื้อหา สื่อและซอฟต์แวร์ (Software ) (3) ด้านการพัฒนาเครือข่าย (Network) (4) ด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน IT (5) ด้านการซ่อมบำรุงปรับปรุงประสิทธิภาพ

    ซึ่งได้ดำเนินการด้วยการจัดทำแผนงานและโครงการ ตามแนวทาง แผนแม่บทด้าน IT และแผนปฏิบัติการประจำปี ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2545-2549 ได้สนองงานของมหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8 ข้อที่ 3 นโยบายข้อที่ 2 ในด้านการการปรับปรุงระบบสารสนเทศห้องสมุดและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการพัฒนา วิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการบริหาร โดยพัฒนาบุคลากรด้าน IT และให้บริการสารสนเทศให้เพียงพอ และสนับสนุนการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 ส่วนที่ 2 ข้อที่ 1.2 เป้าหมายโครงการหลัก ข้อย่อยที่ 13 โครงการจัดสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า