ประกาศศูนย์เทคโนฯ

แบบสำรวจการใช้งานอีเมลล์ของบุคลากร May 12, 2563May 12, 2020 ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทาระบบแสดงตัวตนในการเข้า ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log file) และกาหนด สิทธิ์การเข้าใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการกาหนด ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ตามแบบสารวจที่ได้แนบมา พร้อมนี้ และส่งมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อีเมลแอดเดรส saytan.ro@mbu.ac.th เชิญเข้าร่วมพิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ August 2, 2561August 9, 2018 ประกาศ เรื่อง การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู August 2, 2561August 9, 2018 ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ August […]

ข่าวสารศูนย์เทคโนฯ

IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon July 20, 2565July 20, 2022 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมการทดสอบระบบในโครงการ UniCon (University Connected Data Control Center) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) กลุ่มการเงินหน่วยที่ขอเบิกงบประมาณ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย October 2, 2562October 2, 2019 วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ดูแลระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information […]

ติดต่อศูนย์เทคโนฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 02-444-6000 ต่อ 1040 – 1044