ศูนย์เทคโนฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานอบรม Che QA Online

        วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ในการจัดอบรมระบบ Che QA Online ของ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมอบรมมากมาย  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษประจำปี ๒๕๕๙

        ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดไว้  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อย

         เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย          การจัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อยในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องมาจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานธุรการและสารบรรณ พร้อมกันนี้จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาอบรมการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว แต่เป็นที่น่ายินดีมีหน่วยงานย่อยระดับฝ่ายอีกสามหน่วยงานได้แก่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับการอบรมการใช้งานเว็บไซต์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเว็บไซต์

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ เว็บไซต์ คือ ศูนย์บริการวิชาการ กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยญาณสังวร และฝ่ายห้องสมุด ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีความพร้อมใช้งานแล้วจึงได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการอบรมครั้งต่อไป

1 2