ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อย

         เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อย ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

         การจัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อยในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องมาจากทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ให้ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งมอบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานธุรการและสารบรรณ พร้อมกันนี้จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมาอบรมการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว แต่เป็นที่น่ายินดีมีหน่วยงานย่อยระดับฝ่ายอีกสามหน่วยงานได้แก่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการเงินและสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมรับการอบรมการใช้งานเว็บไซต์