ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับทาง Google

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และการใช้งาน Google Workspace For Education กับเจ้าหน้าที่ของ Google เพื่อนำความรู้และการใช้งานทางเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีหัวข้อต่างๆดังนี้ Google for Education (GfE) จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนในสถาบัน Google Educator Groups (GEGs) ใช้ GfE สร้างโซลูชันการสอน

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์บริการวิชาการ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเพ่อเตรียมความพร้อมโครงการ UniCon – University Connected ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อรองรับนโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เป็นการร่วมทดสอบการส่งข้อมูลของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบ UniCon โดยใช้ข้อมูลจริง เพื่อให้การส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมการทดสอบระบบในโครงการ UniCon (University Connected Data Control Center) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา

โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) กลุ่มการเงินหน่วยที่ขอเบิกงบประมาณ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ดูแลระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) กลุ่มการเงินหน่วยที่ขอเบิกงบประมาณ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มมร จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระครชานนท์ […]

กองแผนงาน มมร เข้าอบรม MIS

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบงบประมาณ (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันที่สามเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานกองแผนงาน คือ ระบบงบประมาณ ซึ่งมี นายคำภา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้ากองแผนงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ส่วนกลางเข้าอบรม โดยทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร

ฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนกลางเข้าอบรม MIS

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบการเงิน (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันที่สองเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานการเงินและบัญชีคือระบบการเงิน ซึ่งมีนางสาววิไลลักษณ์ เหลื่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนกลางเข้าอบรม โดยทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม

ฝ่ายพัสดุ มมร ส่วนกลาง อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายพัสดุมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานพัสดุคือระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีนายเสฏฐวุฒิ สมเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุส่วนกลางเข้าอบรม โดยมีทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร

อบรมคอมพิวเตอร์ โครงการ “ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF“

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF”

การประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมการกรอกข้อมูลวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลของ TCI โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวารสาร พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. ผู้ดูแลงานวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายสุขชาน มักสัน ผู้ดูแลระบบวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สนร.อว. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1 2