IT MBU ร่วมทดสอบโครงการ UniCon

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมการทดสอบระบบในโครงการ UniCon (University Connected Data Control Center) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา