ความหมายและความสำคัญ

  ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกได้ 4 คำศัพท์ ดังนี้ คำว่า “ศูนย์” ตามพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายไว้ว่า ที่รวมของกิจกรรม หรือ ที่ตั้งของงาน คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการสมัยไหม่ ภาษาอังกฤษ Technology คำว่า “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล…………………..ภาษาอังกฤษ คือ Information     เมื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.๒๕๔๐ ในสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ………..สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ..รวมทั้งการจัดการ ศึกษาของรัฐให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม…….ให้การคุ้มครองการจัดการศึกษา อบรมขององค์กรณ์วิชาชีพ และเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ…………หลังจากนั้นอีก ๒ ปี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ และในหมวดที่ 9 […]

ปรัชญษและปณิธาน

ปรัชญา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ “บริการข่าวสารข้อมูล เพิ่มพูนสติปัญญา” ปณิธาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  “มุ่งพัฒนาข้อมูล สรรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”    

ชื่อสถานที่

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งอยู่ ณ ห้องที่จัดสร้างใหม่โดยต่อเติมจากอาคารเดิม ชั้นที่ ๒ ระหว่างอาคารบริหารและอาคารเรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยญาณสังวร ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ขออนุมัติและได้รับความเห็นชอบ ให้ย้ายศูนย์ข้อมูลฯ ไปตั้งที่ใหม่ คือห้องประชุมเล็กของมหาวิทยาลัย ขนาดห้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร และดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นรองรับภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒     หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเกิดจากสภาพการณ์ที่กำลังมีกระแสโลกาภิวัตน์เกือบทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้กำหนดให้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สามารถรองรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้ทั่วถึงในรูปแบบของสังคมแห่งการ เรียนรู้ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นการตั้งชื่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบงานด้านเทคดนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันทางการศึกษา จึงต้องคำนึงถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกระแสความต้องการ เป็นการสะท้อนภารกิจหลักของสถาบันจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สนองต่อแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวตั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเว็บไซต์

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๕ เว็บไซต์ คือ ศูนย์บริการวิชาการ กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สถาบันวิจัยญาณสังวร และฝ่ายห้องสมุด ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวมีความพร้อมใช้งานแล้วจึงได้จัดการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะสรุปผลการดำเนินการเพื่อนำไปปรับปรุงและเตรียมความพร้อมในการอบรมครั้งต่อไป

1 3 4