ศูนย์เทคโนฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานอบรม Che QA Online

        วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ในการจัดอบรมระบบ Che QA Online ของ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมอบรมมากมาย  

ติดต่อศูนย์เทคโนฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 02-444-6000 ต่อ 1040 – 1044  

สภาพที่พึงประสงค์

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับภารกิจและมาตรฐานของ การมีการใช้ การพัฒนาสื่อเนื้อหาและซอต์ฟที่เกี่ยวกับการบริหาร บริการ การเรียนการสอน และค้นคว้าการวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่มีศักยภาพเพียงพอกับการให้บริการทั้งด้าน การบริหาร บริการ การเรียนการสอนและการสื่อสารอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา และมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภารกิจที่ดำเนินการ

     การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ.2537-38 มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 2 เครื่อง และจัดหาให้คณะจัดการศึกษา คณะละ 1 เครื่อง ต่อมา มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 2 เครื่องและการเรียนการสอนอีก 30 เครื่อง จึงทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบริหารจัดการและการเรียนการสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งต่อมา เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2541 เรื่อง ให้กระทรวง ทบวง กรม ต้องจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะสั้นและระยะยาว และทางกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543-2545 โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ17 หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา กำหนดประชุมสัมมนาหลายครั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ดังนี้     ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนา ณ ตึกรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 […]

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ (1) เพื่อพัฒนาอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้ การผลิตและการให้บริการ (2) เพื่อพัฒนาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้กับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา (3) เพื่อผลิตสื่อเนื้อหาที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (4) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาให้สามารถบริการได้ทุกสถานศึกษาอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (5) เพื่อพัฒนาผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต พัฒนาเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา (6) เพื่อดำเนินการสนองงานนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เชิดชูเกียรติสถาบัน ที่จะสร้างชื่อเสียงและแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษประจำปี ๒๕๕๙

        ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดไว้  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1 2 3 4 5