อบรมคอมพิวเตอร์ โครงการ “ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF“

วันนี้ (เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF” กิจกรรมที่ 1 คือการอบรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในเรื่อง Infographic โดยนายเจษฎา แตงเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้อบรมให้กับนักศึกษาในครั้งนี้