การประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมการกรอกข้อมูลวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลของ TCI โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวารสาร พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. ผู้ดูแลงานวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายสุขชาน มักสัน ผู้ดูแลระบบวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สนร.อว. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย