อบรม Photoshop และ Excel

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และตามกรอบ TQF ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ โปรแกรม Excel ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้น้ำความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมไปเป็นทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป