ปรัชญษและปณิธาน

ปรัชญา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ “บริการข่าวสารข้อมูล เพิ่มพูนสติปัญญา”

ปณิธาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  “มุ่งพัฒนาข้อมูล สรรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”