ชื่อหน่วยงาน

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นรองรับภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

    หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเกิดจากสภาพการณ์ที่กำลังมีกระแสโลกาภิวัตน์เกือบทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้กำหนดให้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สามารถรองรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้ทั่วถึงในรูปแบบของสังคมแห่งการ เรียนรู้ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ดังนั้นการตั้งชื่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบงานด้านเทคดนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันทางการศึกษา จึงต้องคำนึงถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกระแสความต้องการ เป็นการสะท้อนภารกิจหลักของสถาบันจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สนองต่อแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวตั้ง