โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) กลุ่มการเงินหน่วยที่ขอเบิกงบประมาณ ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ดูแลระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) กลุ่มการเงินหน่วยที่ขอเบิกงบประมาณ ทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มมร จัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System)

พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากพระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS : Management Information System) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระครชานนท์ […]

กองแผนงาน มมร เข้าอบรม MIS

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบงบประมาณ (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันที่สามเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานกองแผนงาน คือ ระบบงบประมาณ ซึ่งมี นายคำภา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้ากองแผนงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ส่วนกลางเข้าอบรม โดยทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร

ฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนกลางเข้าอบรม MIS

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. การเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบการเงิน (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันที่สองเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานการเงินและบัญชีคือระบบการเงิน ซึ่งมีนางสาววิไลลักษณ์ เหลื่อมแก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีส่วนกลางเข้าอบรม โดยทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้พระครูปลัด ณัฐพงศ์ ยโส รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าอบรม

ฝ่ายพัสดุ มมร ส่วนกลาง อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายพัสดุมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันแรกเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานพัสดุคือระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีนายเสฏฐวุฒิ สมเกตุ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุส่วนกลางเข้าอบรม โดยมีทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร

อบรมคอมพิวเตอร์ โครงการ “ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF“

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และกรอบ TQF”

การประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการทำวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยงานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นเป็นกิจกรรมการกรอกข้อมูลวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลของ TCI โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวารสาร พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. ผู้ดูแลงานวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายสุขชาน มักสัน ผู้ดูแลระบบวารสารพุทธมัคค์ ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สนร.อว. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online System”

          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล (CHE QA 3D Online System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อบรม Photoshop และ Excel

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และตามกรอบ TQF ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ โปรแกรม Excel ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้น้ำความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมไปเป็นทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์เทคโนฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานอบรม Che QA Online

        วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ในการจัดอบรมระบบ Che QA Online ของ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมอบรมมากมาย  

1 2