อบรม Photoshop และ Excel

          คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์และตามกรอบ TQF ในระหว่างวันที่ 31 ส.ค. ถึง 2 ก.ย. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Photoshop และ โปรแกรม Excel ขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 2 โดยมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักพัฒนาหลักสูตรและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้น้ำความรู้ความสามารถด้านการใช้โปรแกรมไปเป็นทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป

ศูนย์เทคโนฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานอบรม Che QA Online

        วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น ๒ ในการจัดอบรมระบบ Che QA Online ของ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่วมอบรมมากมาย  

ประกาศศูนย์เทคโนฯ

เชิญเข้าร่วมพิธีถวายสักการะอธิการบดี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๑ August 2, 2561August 9, 2018adminประกาศ ประกาศ เรื่อง การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู August 2, 2561August 9, 2018adminประกาศ ประกาศ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ August 2, 2561August 9, 2018adminประกาศ

ข่าวสารศูนย์เทคโนฯ

อบรม Photoshop และ Excel September 3, 2561September 3, 2018ITC Admin_Jetsadaข่าวสาร ศูนย์เทคโนฯ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานอบรม Che QA Online August 16, 2561August 16, 2018ITC Admin_Jetsadaข่าวสารCheQA, ITCMBU, MBU, มมร, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษประจำปี ๒๕๕๙ August 2, 2561August 15, 2018adminข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานย่อย August 2, 2561August 15, 2018adminข่าวสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเว็บไซต์ August 1, 2561August 15, 2018adminข่าวสาร

ติดต่อศูนย์เทคโนฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B5) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถนนศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร. 02-444-6000 ต่อ 1040 – 1044  

สภาพที่พึงประสงค์

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับภารกิจและมาตรฐานของ การมีการใช้ การพัฒนาสื่อเนื้อหาและซอต์ฟที่เกี่ยวกับการบริหาร บริการ การเรียนการสอน และค้นคว้าการวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่มีศักยภาพเพียงพอกับการให้บริการทั้งด้าน การบริหาร บริการ การเรียนการสอนและการสื่อสารอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา และมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

1 2