สภาพที่พึงประสงค์

       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การศึกษา เป็นหน่วยงานสายสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับภารกิจและมาตรฐานของ การมีการใช้ การพัฒนาสื่อเนื้อหาและซอต์ฟที่เกี่ยวกับการบริหาร บริการ การเรียนการสอน และค้นคว้าการวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่มีศักยภาพเพียงพอกับการให้บริการทั้งด้าน การบริหาร บริการ การเรียนการสอนและการสื่อสารอย่างทั่วถึง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาให้มีกลไกเพิ่มประสิทธิภาพและ ศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัย เป็นไปตามนโยบายประกันคุณภาพสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษา และมีความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากภายนอกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ภารกิจที่ดำเนินการ

     การพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี พ.ศ.2537-38 มหาวิทยาลัยได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน อธิการบดี จำนวน 2 เครื่อง และจัดหาให้คณะจัดการศึกษา คณะละ 1 เครื่อง ต่อมา มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อุดหนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร 2 เครื่องและการเรียนการสอนอีก 30 เครื่อง จึงทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการบริหารจัดการและการเรียนการสอนหลักสูตร คอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งต่อมา เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2541 เรื่อง ให้กระทรวง ทบวง กรม ต้องจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะสั้นและระยะยาว และทางกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนดลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543-2545 โดยเชิญหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ17 หน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา กำหนดประชุมสัมมนาหลายครั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีตัวแทนเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ดังนี้     ครั้งที่ 1 ประชุมสัมมนา ณ ตึกรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 […]

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ (1) เพื่อพัฒนาอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้ การผลิตและการให้บริการ (2) เพื่อพัฒนาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้กับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา (3) เพื่อผลิตสื่อเนื้อหาที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ (4) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาให้สามารถบริการได้ทุกสถานศึกษาอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (5) เพื่อพัฒนาผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต พัฒนาเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา (6) เพื่อดำเนินการสนองงานนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เชิดชูเกียรติสถาบัน ที่จะสร้างชื่อเสียงและแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม

ความหมายและความสำคัญ

  ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแยกได้ 4 คำศัพท์ ดังนี้ คำว่า “ศูนย์” ตามพจนานุกรมภาษาไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ให้ความหมายไว้ว่า ที่รวมของกิจกรรม หรือ ที่ตั้งของงาน คำว่า “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการสมัยไหม่ ภาษาอังกฤษ Technology คำว่า “สารสนเทศ” หมายถึง ข้อมูล…………………..ภาษาอังกฤษ คือ Information     เมื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพ.ศ.๒๕๔๐ ในสาระของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ………..สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่าง ๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ..รวมทั้งการจัดการ ศึกษาของรัฐให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม…….ให้การคุ้มครองการจัดการศึกษา อบรมขององค์กรณ์วิชาชีพ และเอกชนภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ…………หลังจากนั้นอีก ๒ ปี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ และในหมวดที่ 9 […]

ปรัชญษและปณิธาน

ปรัชญา  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ “บริการข่าวสารข้อมูล เพิ่มพูนสติปัญญา” ปณิธาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  “มุ่งพัฒนาข้อมูล สรรสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”    

ชื่อสถานที่

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ ตั้งอยู่ ณ ห้องที่จัดสร้างใหม่โดยต่อเติมจากอาคารเดิม ชั้นที่ ๒ ระหว่างอาคารบริหารและอาคารเรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยญาณสังวร ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ขออนุมัติและได้รับความเห็นชอบ ให้ย้ายศูนย์ข้อมูลฯ ไปตั้งที่ใหม่ คือห้องประชุมเล็กของมหาวิทยาลัย ขนาดห้อง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร และดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน

    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นรองรับภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒     หมวดที่ ๙ ว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเกิดจากสภาพการณ์ที่กำลังมีกระแสโลกาภิวัตน์เกือบทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ได้กำหนดให้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สามารถรองรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาให้ทั่วถึงในรูปแบบของสังคมแห่งการ เรียนรู้ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้นการตั้งชื่อหน่วยงาน ที่รับผิดชอบงานด้านเทคดนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันทางการศึกษา จึงต้องคำนึงถึง พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และกระแสความต้องการ เป็นการสะท้อนภารกิจหลักของสถาบันจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวกับ การจัดการศึกษา สนองต่อแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลผลิตที่เป็นรูปธรรมเป็นตัวตั้ง