กองแผนงาน มมร เข้าอบรม MIS

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เข้าอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ระบบงบประมาณ (MIS : Management Information System) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS : Management Information System) ในวันที่สามเป็นการอบรมเกี่ยวกับส่วนงานกองแผนงาน คือ ระบบงบประมาณ ซึ่งมี นายคำภา ภูสีฤทธิ์ หัวหน้ากองแผนงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน ส่วนกลางเข้าอบรม โดยทีมงานจากบริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด เป็นวิทยากร