“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online System”

          ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูล (CHE QA 3D Online System) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑โดยทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย