วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

(1) เพื่อพัฒนาอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้ การผลิตและการให้บริการ

(2) เพื่อพัฒนาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้กับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

(3) เพื่อผลิตสื่อเนื้อหาที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาให้สามารถบริการได้ทุกสถานศึกษาอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

(5) เพื่อพัฒนาผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต พัฒนาเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา

(6) เพื่อดำเนินการสนองงานนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เชิดชูเกียรติสถาบัน ที่จะสร้างชื่อเสียงและแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม