ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ธรรมสถาน คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(พระเมธีธรรมสาร)/ หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา (นายอำนาจ  ศรีบรรเทา) / นางวราภรณ์  บุญกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา /นางสาวศศินา  จิตรังษี รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ มมร ให้การต้อนรับบริษัท โอสถสภา จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแผนกเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเข้าสักการะและถวายเปปทีน ๘๐๐๐ จำนวน ๑๓๐ กล่อง

 

Share