ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ธรรมสถาน คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา(พระเมธีธรรมสาร)/ หัวหน้ากองพัฒนานักศึกษา (นายอำนาจ  ศรีบรรเทา) / นางวราภรณ์  บุญกลาง รก.หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและแนะแนวนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา /นางสาวศศินา  จิตรังษี รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมเจ้าหน้าที่ มมร ให้การต้อนรับบริษัท โอสถสภา จำกัด คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดแผนกเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเข้าสักการะและถวายเปปทีน ๘๐๐๐ จำนวน ๑๓๐ กล่อง

 

Share