ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...Up

กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

รศ.ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร  
บรรยายเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
 
 
Powered by Phoca Download

Banner