ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
Up

กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

รศ.ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร  
บรรยายเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
 
 
Powered by Phoca Download

Banner