ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

Share

Banner