ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายใน  โดยมี รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ในการอบรมครั้งนี้ พระครูโสภณศาสนกิจ รก.หัวหน้ากองบริการการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานถึงโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา จากนั้น นายชูชาติ   บุตรเพ็ง รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการในการฝึกอบรมพัฒานาเว็บไซต์ต่อไป 

 

 

Share

Banner