ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายใน  โดยมี รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ในการอบรมครั้งนี้ พระครูโสภณศาสนกิจ รก.หัวหน้ากองบริการการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานถึงโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา จากนั้น นายชูชาติ   บุตรเพ็ง รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการในการฝึกอบรมพัฒานาเว็บไซต์ต่อไป 

 

 

Share

Banner