ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

       ฝ่ายทะเบียนและวัดผลร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริการการศึกษาสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบบริการการศึกษาแก่นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดไว้  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

พระเทพบัณฑิต อธิการบดี  
ให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมอบรมว่า ระบบบริการการศึกษามีความสำคัญมากต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมอบรมจึงควรตั้งใจเรียนรู้ และนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาประสิทธิภาพในส่วนงานของตนเอง  

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 
Share

Banner