ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

     นายชูชาติ  บุตรเพ็ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง นำทีมงานจัดการอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลาง ได้จัดการอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น ๔ วิทยาเขตคือ วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หลังจากนี้ทีมงานจะสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆและเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยาเขตต่อไป

     ระบบบริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลือกใช้นั้น เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญาบัตร รองรับการบริการการศึกษาที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษาทุกระดับ สามารถช่วยลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBUNEWS

01/08/57

Share

Banner