ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...     นายชูชาติ  บุตรเพ็ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง นำทีมงานจัดการอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฏาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลากรวิทยาเขตร้อยเอ็ดเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลาง ได้จัดการอบรมสาธิตการใช้งานระบบบริการการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น ๔ วิทยาเขตคือ วิทยาเขตล้านนา วิทยาเขตศรีล้านช้าง วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขตร้อยเอ็ด หลังจากนี้ทีมงานจะสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องต่างๆและเตรียมความพร้อมสำหรับวิทยาเขตต่อไป

     ระบบบริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลือกใช้นั้น เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญาบัตร รองรับการบริการการศึกษาที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษาทุกระดับ สามารถช่วยลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBUNEWS

01/08/57

Share

Banner