ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม สาธิตการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น นับเป็นวิทยาเขตที่ ๔ ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมบรรยายไปแล้ว

 

 

 

 

       นายชูชาติ บุตรเพ็ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร ส่วนกลาง กล่าวว่า ในขณะนี้ได้นำข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาไปแล้ว  ๔ แห่ง คือ ที่ส่วนกลาง วข.ล้านนา วข.ศรีล้านช้าง และ วข.อีสาน และในวันที่ ๒๘ กค. ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะไปดำเนินการที่ วข. ร้อยเอ็ด จากนั้นก็จะทำการประเมินเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข และดำเนินการในแผนขั้นต่อไป เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาให้ครบทุกวิทยาเขตและวิทยาลัย  โดยภาพรวมของระบบบริการการศึกษาถือว่าได้รับความสนใจจากทุกวิทยาเขตและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้กำหนดไว้

 

      ทางด้านผู้เข้ารับการอบรมอย่าง นายอภิชิต เหมือนไธสง  อาจารย์/ จนท.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มมร.อส. ได้แสดงความคิดเห็นว่า ระบบบริการการศึกษาที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เลือกมาใช้นั้น เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สามารถนำมาปรับใช้กับระบบการเงินและทะเบียนวัดผลของ มมร.อส ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และในการอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนงาน ลงมาดูแลการอบรมด้วยตนเอง รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองและจะพยายามเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการอบรมให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

        ระบบบริการการศึกษา e-REGISTRAR ของบริษัท VISION NET ที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลือกใช้นั้น  เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร ถูกออกแบบให้รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต สามารถรองรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ช่วยลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด อีกทั้งหากนำระบบนี้มาใช้อย่างครบถ้วน จะมีการแสดงสถิติสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MBUNEWS

16/07/57

 
 
Share

Banner