ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม สาธิตการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น นับเป็นวิทยาเขตที่ ๔ ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมบรรยายไปแล้ว

 

 

 

 

       นายชูชาติ บุตรเพ็ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร ส่วนกลาง กล่าวว่า ในขณะนี้ได้นำข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาไปแล้ว  ๔ แห่ง คือ ที่ส่วนกลาง วข.ล้านนา วข.ศรีล้านช้าง และ วข.อีสาน และในวันที่ ๒๘ กค. ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะไปดำเนินการที่ วข. ร้อยเอ็ด จากนั้นก็จะทำการประเมินเพื่อสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาทางแก้ไข และดำเนินการในแผนขั้นต่อไป เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบริการการศึกษาให้ครบทุกวิทยาเขตและวิทยาลัย  โดยภาพรวมของระบบบริการการศึกษาถือว่าได้รับความสนใจจากทุกวิทยาเขตและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้กำหนดไว้

 

      ทางด้านผู้เข้ารับการอบรมอย่าง นายอภิชิต เหมือนไธสง  อาจารย์/ จนท.ฝ่ายทะเบียนและวัดผล มมร.อส. ได้แสดงความคิดเห็นว่า ระบบบริการการศึกษาที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้เลือกมาใช้นั้น เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สามารถนำมาปรับใช้กับระบบการเงินและทะเบียนวัดผลของ มมร.อส ได้เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น และในการอบรมในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนงาน ลงมาดูแลการอบรมด้วยตนเอง รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองและจะพยายามเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการอบรมให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

        ระบบบริการการศึกษา e-REGISTRAR ของบริษัท VISION NET ที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเลือกใช้นั้น  เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร ถูกออกแบบให้รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต สามารถรองรับการจัดการศึกษาทุกระดับ ช่วยลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด อีกทั้งหากนำระบบนี้มาใช้อย่างครบถ้วน จะมีการแสดงสถิติสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

MBUNEWS

16/07/57

 
 
Share

Banner