ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดอบรม บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ซึ่งระยะเวลาการจัดอบรมอยู่ในระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน พ.ศ 2557 นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ถัดจากวิทยาเขตล้านนา ที่ได้รับการจัดอบรมการใช้โปรแกรมไปแล้ว และมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 

        สำหรับวิทยาเขตต่อไป ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลางได้วางแผนงานการจัดอบรมไว้ ได้แก่วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ต่อด้วยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

 

  

   

 

 

 

 

        ระบบบริการการศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางเลือกใช้นั้น เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษาทุกระดับ อันจะเป็นการลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด เพื่อให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

MBUNEWS

26/06/57

 
Share

Banner