ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดอบรม บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษา แก่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง และเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาชุมแพ วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย ซึ่งระยะเวลาการจัดอบรมอยู่ในระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน พ.ศ 2557 นับเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 2 ถัดจากวิทยาเขตล้านนา ที่ได้รับการจัดอบรมการใช้โปรแกรมไปแล้ว และมีการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

 

        สำหรับวิทยาเขตต่อไป ที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนกลางได้วางแผนงานการจัดอบรมไว้ ได้แก่วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 ต่อด้วยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

 

  

   

 

 

 

 

        ระบบบริการการศึกษาที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลางเลือกใช้นั้น เป็นระบบบริการการศึกษาที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษาทุกระดับ อันจะเป็นการลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด เพื่อให้การบริหารการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังรองรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

MBUNEWS

26/06/57

 
Share

Banner