ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายณรงค์ จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและขึ้นบรรยายพิเศษในเรื่อง นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย
 
 
        นายชูชาติ  บุญเพ็ง  รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า “เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรวบรวมข้อมูลด้านสาธารณูปโภคระบบสารสนเทศ จากวิทยาเขต วิทยาลัย เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน (MBU ICT Framework) ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศร่วมกัน”
        ทั้งนี้ทางผู้จัดงานสัมมนาได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมสัมมนา อาทิเช่น รศ.ดร. ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและเป็นที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร  มาบรรยายเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”   อีกทั้งยังเชิญ  คุณทวี      ศรีบุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรยายเรื่อง  “การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก IPV4 เป็น IPV6”
 
 
       นอกจากนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังจัดช่วง Workshop การประยุกต์ใช้ Google App for Education ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคที่นักศึกษามีวิถีชีวิตผูกติดกับโซเซียลเน็ตเวิร์คเป็นอย่างมาก
       สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ถูกจัดขึ้น ณ อิงธาร รีสอร์ท จ. นครนายก ในช่วงระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 34 รูป/คน 
 
 

ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนา

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน
28/02/57
 
 
 
Share

Banner