ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายใน  โดยมี รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ในการอบรมครั้งนี้ พระครูโสภณศาสนกิจ รก.หัวหน้ากองบริการการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานถึงโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา จากนั้น นายชูชาติ   บุตรเพ็ง รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการในการฝึกอบรมพัฒานาเว็บไซต์ต่อไป 

 

 

พระครูโสภณศาสนกิจ กล่าวรายงานโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ประธานกล่าวเปิดโครงฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์และคณะวิทยากรนักพัฒนาเว็บไซต์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

 

นายภาพันธ์  รักษ์ศรีทอง  วิทยากรฝึกอบรม
การเขียนบทความและการเผยแผ่ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา 
 

 

๑.นายเอกศักดิ์  ขุนณรงค์  ผู้ควบคุมการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ 

๒.นายรณกฤต  เสนีย์วงศ์  ณ อยุธยา  ผู้ช่วยวิทยากร 

๓.นายชัยกฤต  สถาพร  ผู้ช่วยวิทยากร 

 

 

 

นายมณฑล  บุญใหญ่  (นักพัฒนาเว็บไซต์)
วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ส่วนกลางและเว็บไซต์หน่วยงานย่อย 

 

 

 

ผู้เข้าอบรมหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 

 

 

 

การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการเผยแผ่ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้อ
ถึงแก่นแท้ของหลักธรรมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสงบสูข 

 

 

 

 

 

 

บุคคลากรหน่วยงานย่อยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานย่อย เข้าอบรมในครั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ICT MBU News รายงาน 24/12/56

บันทึกภาพ นิ่ง - วีดีโอ นายชัยพล สายทองและทีมงาน 

 
 
Share

Banner