ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานภายใน  โดยมี รศ.สุวิทย์  ภานุจารี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ในการอบรมครั้งนี้ พระครูโสภณศาสนกิจ รก.หัวหน้ากองบริการการศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานถึงโครงการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา จากนั้น นายชูชาติ   บุตรเพ็ง รก.หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการในการฝึกอบรมพัฒานาเว็บไซต์ต่อไป 

 

 

พระครูโสภณศาสนกิจ กล่าวรายงานโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน
ประธานกล่าวเปิดโครงฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ 

 

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์และคณะวิทยากรนักพัฒนาเว็บไซต์ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 

 

 

นายภาพันธ์  รักษ์ศรีทอง  วิทยากรฝึกอบรม
การเขียนบทความและการเผยแผ่ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา 
 

 

๑.นายเอกศักดิ์  ขุนณรงค์  ผู้ควบคุมการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ 

๒.นายรณกฤต  เสนีย์วงศ์  ณ อยุธยา  ผู้ช่วยวิทยากร 

๓.นายชัยกฤต  สถาพร  ผู้ช่วยวิทยากร 

 

 

 

นายมณฑล  บุญใหญ่  (นักพัฒนาเว็บไซต์)
วิทยากรฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ส่วนกลางและเว็บไซต์หน่วยงานย่อย 

 

 

 

ผู้เข้าอบรมหน่วยงานย่อยต่าง ๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง 

 

 

 

การพัฒนาเว็บไซต์ เป็นการเผยแผ่ข่าวสารทางพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจอย่างถูกต้อ
ถึงแก่นแท้ของหลักธรรมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสงบสูข 

 

 

 

 

 

 

บุคคลากรหน่วยงานย่อยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์หน่วยงานย่อย เข้าอบรมในครั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

ICT MBU News รายงาน 24/12/56

บันทึกภาพ นิ่ง - วีดีโอ นายชัยพล สายทองและทีมงาน 

 
 
Share

Banner