ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓ .๐๐ น.คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา โดยพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /พระเมธีธรรมสาร รก.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ., ดร. รักษาการแทนคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมติดตามผลการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล......

คณะกรรมการได้รับชมรายละเอียดฐานข้อมูล ทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงินและบัญชี ระบบส่งข้อมูลเข้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง ระบบของ กยศ.และระยะเวลาที่ผ่านมา ๑๓ วัน ได้เริ่มลงข้อมูลนักศึกษาในส่วนของประวัติ และเกรดในภาคต่างของนักศึกษา รหัส ๕๔ และ รหัส ๕๕ เข้าสู่ระบบไปพอสมควร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความเห็นชอบ ในการนำระบบทะเบียนนักศึกษาเข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาการด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ในฐานะนำเสนอการติดตั้งระบบทะเบียนนักศึกษา ได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registrar Registration System) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบงานมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้ตามจุดประสงค์ แต่ยังขาดความพร้อมในการใช้งานอย่างจริงจัง ให้หน่วยงานบริการการศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวพรอรุณ สระกลาง จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Administrator)นำฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษา ได้ถวายรายงานการลงฐานข้อมูล ระยะเวลาที่ผ่านมา ๑๓ วัน ได้เริ่มลงข้อมูลนักศึกษาในส่วนของประวัติ และเกรดในภาคต่างของนักศึกษา รหัส ๕๔ และ รหัส ๕๕ เข้าสู่ระบบไปพอสมควร

พร้อมกับนำเสนอระบบ ทะเบียนนักศึกษา ควบคุมการตรวจสอบของคณะผู้บริหารได้ และสามารถชี้วัดเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเริ่มต้น คือ การฝึกอบรม การรับฟังสิ่งใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ต้องกล้าที่จะเรียนรู้- ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีต่อไปในอนาคต

Share

Banner