ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓ .๐๐ น.คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา โดยพระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา /พระเมธีธรรมสาร รก.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ / พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ,ผศ., ดร. รักษาการแทนคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมติดตามผลการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล......

คณะกรรมการได้รับชมรายละเอียดฐานข้อมูล ทะเบียนนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบการเงินและบัญชี ระบบส่งข้อมูลเข้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง ระบบของ กยศ.และระยะเวลาที่ผ่านมา ๑๓ วัน ได้เริ่มลงข้อมูลนักศึกษาในส่วนของประวัติ และเกรดในภาคต่างของนักศึกษา รหัส ๕๔ และ รหัส ๕๕ เข้าสู่ระบบไปพอสมควร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ความเห็นชอบ ในการนำระบบทะเบียนนักศึกษาเข้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพัฒนาการด้านการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
 
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ในฐานะนำเสนอการติดตั้งระบบทะเบียนนักศึกษา ได้พัฒนาระบบบริการการศึกษา (Registrar Registration System) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบงานมหาวิทยาลัย สามารถใช้ระบบบริการการศึกษาได้ตามจุดประสงค์ แต่ยังขาดความพร้อมในการใช้งานอย่างจริงจัง ให้หน่วยงานบริการการศึกษาและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวพรอรุณ สระกลาง จนท.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Administrator)นำฐานข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่ระบบทะเบียนนักศึกษา ได้ถวายรายงานการลงฐานข้อมูล ระยะเวลาที่ผ่านมา ๑๓ วัน ได้เริ่มลงข้อมูลนักศึกษาในส่วนของประวัติ และเกรดในภาคต่างของนักศึกษา รหัส ๕๔ และ รหัส ๕๕ เข้าสู่ระบบไปพอสมควร

พร้อมกับนำเสนอระบบ ทะเบียนนักศึกษา ควบคุมการตรวจสอบของคณะผู้บริหารได้ และสามารถชี้วัดเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเริ่มต้น คือ การฝึกอบรม การรับฟังสิ่งใหม่ ๆ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติงานจริง ต้องกล้าที่จะเรียนรู้- ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีต่อไปในอนาคต

Share

Banner