ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...       วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

      เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการอธิการบดี (พระธรรมธัชมุนี) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
      นางวราภรณ์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล กล่าวถวายรายงานว่า “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล จัดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


      ๑. เพื่อสัมมนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
      ๒. เพื่อศึกษาการใช้งานระบบบริหารงานบุคคลและทิศทางแนวโน้มการพัฒนาระบบ เพื่อการใช้งานในอนาคต
      ๓. เพื่อยกระดับงานบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      ๔. เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายช่วยในการบริหารงานบุคคล
      ใน การจัดสัมมนาฯ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การบรรยายความรู้ภาคทฤษฎี การบรรยายภาพรวมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตลอดจนทิศทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคล การเสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะ สรุปปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา  ส่วนที่สอง เป็นการสัมมนาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริหารงานบุคคล กล่าวคือ การใช้งานระบบ MIS ในปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาระบบ ตลอดจนสรุปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้งานในอนาคต  ด้านงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีกำหนดระยะเวลาจัดการสัมมนาตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ รวม ๒ วัน ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบไปด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล จากวิทยาเขต และวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงหัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ รูป/คน”


 

 จากนั้น พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล รักษาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาความว่า “ ในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในครั้งนี้  จากที่ได้รับฟังคำกล่าวรายงาน ขอชื่นชมยินดีที่ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล จัดการสัมมนาซึ่งจะยังประโยชน์แก่การพัฒนางานบริหารงานบุคคล และการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในอนาคต
      ในนาม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขอเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล (MIS) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ บัดนี้ และขอให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่าน จงร่วมมือร่วมใจ ให้การสัมมนาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ จงมีความสุข ความเจริญ เจริญในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดกาลเป็นนิตย์”
      หลังจากพิธีเปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล เสร็จแล้วก็เป็นการบรรยายในภาคเช้า ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการบริหารงานบุคคล การจัดการโครงสร้างองค์กรและจัดทำกรอบอัตรากำลัง” โดย
นางสาวกฤษณา ถนอมสัตย์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลมหวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และภาคบ่ายก็เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และทิศทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคลในอนาคต” บรรยายโดย นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ  ที่ ปรึกษาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ช. ฯลฯ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคลในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในวันแรกฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลได้ชี้แจงนโยบาย ภารกิจกหลัก ภาระหน้าที่และแผนปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายวิเคราห์งานบุคคล ซึ่งนำทีมโดยนางวราภรณ์  บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล

 

 

นางสาวกฤษณา ถนอมสัตย์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล
มหวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

นายบุญรอด  สิงห์วัฒนาศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล
ในคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 


ส่วน การสัมมนาระบบบริหารงานบุคคลในวันที่สองภาคเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “การใช้โปรแกรมระบบบริหารงานบุคคล (MISMBU) และการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในอนาคต” โดย นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคบ่ายบรรยายพิเศษเรื่อง “การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และทิศทางการพัฒนาระบบในอนาคต” โดย พระครูโสภณศาสนกิจ หัว หน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ช่วงสุดท้ายเป็นการสรุปปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข การใช้ระบบบริหารงานบุคคล และพิธีปิดโครงการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล โดย นายณรงค์  จันทร์ลำภู  รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กล่าวปิดการสัมมนาระบบบริหารงานบุคคล


พระครูโสภณศาสนกิจ
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร


นางสาวบุญมา เพ่งซ่วน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

นายณรงค์  จันทร์ลำภู 
รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 

Share

Banner