ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

 

 

ฟอร์มกรอกข้อมูล
รายบุคคลนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ และข้อมูลรายบุคลากร

ที่

ชื่อหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

๑.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา

๒.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

๓.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

๔.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

๕.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

๖.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช

๗.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

๘.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ขัดข้องการดาวน์โหลดติดต่อ 0813620042,0898115166

หมาย เหตุ : เฉพาะเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรอกข้อมูลนักศึกษา เพื่อนำส่ง สกอ. เท่านั้น, วิทยาเขตให้กรอกข้อมูลเฉพาะรายบุคคลนักศึกษา

Share

Banner