ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐... 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B๗.๓ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มี มมร ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศเข้าร่วมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา/ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร

     ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษา หลาย ๆ ระดับการศึกษา

 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕" ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕


โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมธัชมุนี ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ


บุคลากรหน่วยงานฝ่ายงานทะเบียน /ฝ่ายการเงิน /ฝ่ายจัดการศึกษา/ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขต ครอบคลุมงานบริการทั้งในระดับ ป.ตรี,ป.โท, ป.เอก  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ /นายเมธา ศรีผาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด / นายชูชาติ บุตรเพ็ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร ส่วนกลาง / นายวงศกร สันเต จนท.เทคโนโลยีการศึกษา มมร ส่วนกลาง


เสวนาบุคลากรภายใน มมร เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบบริการการศึกษา" วิทยากรประกอบด้วย พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล ,พระครูโสภณศาสนกิจ , พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ เป็นผู้ดำเนินรายการ


นายณรงค์ จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และ รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านแผนงบประมาณและการประกันคุณภาพ


เสวนาเรื่องแนวทางพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) กล่าวให้โอวาท
เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนางานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบันแห่งนี้ให้มากที่สุด


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวถวายรายงาน ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรวิทยากรจาก มจธ.
(มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี) บรรยายพิเศษ

 

 

 

 

 

Share

Banner