ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B๗.๓ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ มี มมร ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศเข้าร่วมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบต่อขยายจากระบบบริการการศึกษา/ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร

     ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษา หลาย ๆ ระดับการศึกษา

 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕" ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น ๕ ห้อง ๕๐๑ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕


โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน พระธรรมธัชมุนี ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ


บุคลากรหน่วยงานฝ่ายงานทะเบียน /ฝ่ายการเงิน /ฝ่ายจัดการศึกษา/ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขต ครอบคลุมงานบริการทั้งในระดับ ป.ตรี,ป.โท, ป.เอก  เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ /นายเมธา ศรีผาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด / นายชูชาติ บุตรเพ็ง นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มมร ส่วนกลาง / นายวงศกร สันเต จนท.เทคโนโลยีการศึกษา มมร ส่วนกลาง


เสวนาบุคลากรภายใน มมร เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบบริการการศึกษา" วิทยากรประกอบด้วย พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล ,พระครูโสภณศาสนกิจ , พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ เป็นผู้ดำเนินรายการ


นายณรงค์ จันทร์ลำภู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และ รศ.สุวิทย์ ภาณุจารี หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถามด้านแผนงบประมาณและการประกันคุณภาพ


เสวนาเรื่องแนวทางพัฒนาระบบบริการการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) กล่าวให้โอวาท
เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนางานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและสถาบันแห่งนี้ให้มากที่สุด


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวถวายรายงาน ตามวัตถุประสงค์
ที่ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕"

 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรวิทยากรจาก มจธ.
(มหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี) บรรยายพิเศษ

 

 

 

 

 

Share

Banner