ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕เวลา ๑๔.๓๐ น.พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕"พร้อมเป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าอบรมฯ โดย มมร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น๕ ห้อง ๕๐๑....

มี มมร ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ เข้าร่วมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา บุคลากรหน่วยงานฝ่ายงานทะเบียน /ฝ่ายการเงิน /ฝ่ายจัดการศึกษา/ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขต ครอบคลุมงานบริการทั้งในระดับ ป.ตรี,ป.โท, ป.เอก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา สำเร็จเสร็จสิ้น ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ประธานในพิธี ฯ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย


พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี
ประธานในพิธีปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล) ถวายเครื่องสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนแม่ชี หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนบุคลากร มมร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล (นางวราภาณ์  บุญกลาง) ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนคณาจารย์ ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) กล่าวถวายรายงานการจัดสัมมนาฯ และกล่าวรายนามผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมในครั้งนี้


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตรพระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ ผศ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตร


ผู้แทนหน่วยงานฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เข้ารับมอบวุฒิบัตร


พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี  กล่าวให้โอวาท


คณะเจ้าหน้าที่บุคคลากร สักการะน้อมรับฟังโอวาท

 

ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ ห้อง ๕๐๑ 
อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ 

Share

Banner