ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕เวลา ๑๔.๓๐ น.พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕"พร้อมเป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าอบรมฯ โดย มมร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ ชั้น๕ ห้อง ๕๐๑....

มี มมร ทุกวิทยาเขตทั่วประเทศ เข้าร่วมการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา บุคลากรหน่วยงานฝ่ายงานทะเบียน /ฝ่ายการเงิน /ฝ่ายจัดการศึกษา/ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขต ครอบคลุมงานบริการทั้งในระดับ ป.ตรี,ป.โท, ป.เอก เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ ฯ ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา สำเร็จเสร็จสิ้น ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


ประธานในพิธี ฯ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย


พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี
ประธานในพิธีปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๕


รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา  ปริปุณฺณสีโล) ถวายเครื่องสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนแม่ชี หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนบุคลากร มมร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล (นางวราภาณ์  บุญกลาง) ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯ


ผู้แทนคณาจารย์ ถวายสักการะ ประธานในพิธีฯรอง อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) กล่าวถวายรายงานการจัดสัมมนาฯ และกล่าวรายนามผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมในครั้งนี้


พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตรพระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ ผศ. เป็นผู้แทนเข้ารับมอบวุฒิบัตร


ผู้แทนหน่วยงานฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เข้ารับมอบวุฒิบัตร


พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี  กล่าวให้โอวาท


คณะเจ้าหน้าที่บุคคลากร สักการะน้อมรับฟังโอวาท

 

ณ ห้องประชุมสภาวิชาการ ห้อง ๕๐๑ 
อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ B ๗.๓ 

Share

Banner