ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง

เมื่อวันที่ ๑๖- ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (ที่ผ่านมา) หน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติฯ โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔โดยรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี(พระธรรมธัชมุนี) อนุมัติโครงการฯ และเห็นสมควรมอบหมายให้ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พระครูโสภณศาสนากิจ) ดำเนินการจัดสัมนาในครั้งนี้ พร้อมกับให้บุคลากร มมร ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๗๓ รูป/คน ไปร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ณ.ภาลัย  รีสอร์ท แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ชมวีดีโอ [สรุป] [ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์] [พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย] [ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล]

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยให้ความสำคัญ ในการลดความเสี่ยงต่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสำหรับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้ใช้งานระบบและเครือข่ายทั่วไป เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีกระบวนการขั้นตอนอย่างเป็นระบบ


จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ เพื่อกำหนดขอบเขตหรือข้อกำหนดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่รับผิดชอบทางด้านนโยบายและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จึงได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนแม่บทการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย(ICT Security)เพื่อเป็นกรอบ แนวทางให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนผู้ใช้ระบบทั่วไป/นำไปบังคับใช้เพื่อให้ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและปลอดภัยโดยรวม

รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี(พระธรรมธัชมุนี) มอบหมายให้
รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริณฺณสีโล) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาครั้งนี้ ฯ

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (พระครูโสภณศาสนากิจ)  กล่าวถวายรายงาน การพัฒนาเทคโนโลยี มมร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติฯ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร (ICT)ของมหาวิทยาลัย


 โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ/การสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มมร
บรรยายพิเศษ "แผนดี มีโอกาส สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ"


หัวหน้ากองกลาง (พระมหาบุญไทย )


รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ(นายณรงค์ จันทร์ลำภู) / ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ มมร (นางชูศรี  โสธยาศัย) / หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล (นางวราภรณ์  บุญกลาง) ร่วมฟังบรรยาย" การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในมหาวิทยาลัย  ให้การสนับสนุนพัฒนาความก้าวหน้าในอนาคต


ผศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวอทยาลัย ม.ศิลปากร รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สกอ. และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
บรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก้าวอย่างมั่นใจด้วยแผน ICT"
 


การจัดทำ SWOT และการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการ กิจกรรมแผน"


นางชูศรี  โสธยาศัย ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ มมร บรรยายพิเศษ
"แนวทางการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"


ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
บรรยายพิเศษ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัย"

Share

Banner