ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...ด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ระยะแรกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติการศึกษา จึงเป็นระยะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆ จึงไม่มีความชัดเจนในการจัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งขาดบุคลากรที่รองรับงานด้านนี้ จึงไม่มีงบประมาณดำเนินการอย่างชัดเจน แต่ได้ดำเนินการพัฒนาซึ่งสรุปให้เห็นในแต่ละปี ดังนี้

ปี พ.ศ. 2541 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 เครื่อง
3. อุปกรณ์ 1 ชุด
4. อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด
5. อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียมอินเทอร์เน็ต 1 ปี
7. เชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ กระทรวงศึกษาธิการ

สาย Leasd line ที่ความเร็ว 64 K 1 ระบบ
8. ติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ 1 เลขหมาย
9. จดทะเบียนโดเมน ชื่อ mbu.ac.th 1 โดเมน


ปี พ.ศ.2542 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Web Server 1 เครื่อง
2. Windows NT 4.0 5 Licene 1 ชุด
3. Swiching Hub 1 เครื่อง
4. Router รุ่น Cisco 1601 1 เครื่อง
5. ตุ้ Rack ใส่อุปกรณ์เครือข่าย 1 หลัง


ปี พ.ศ.2543 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำกองแผนงาน 2 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายการเงิน 2 เครื่อง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีฯ 2 เครื่อง
4. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 2 เครื่อง
5. อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง


ปี พ.ศ.2544 จัดหาครุภัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง
2. เครื่องลูกข่าย ( ฝ่ายทะเบียน ) 2 เครื่อง


ปี พ.ศ.2545 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545-2549 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการนักศึกษา (ขนาดใหญ่ 20 เครื่อง) 8 ห้อง (ติดตั้งปี 46)
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อการบริหาร ประกอบด้วย
ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ 8 ชุด (ติดตั้งปี 46)


ปี พ.ศ.2546 ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการประมูลผ่านเครือข่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2545-2549 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการจัดหาห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 2 ชุด
2. โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน 1 ชุด

3.4.2 ด้านระบบงาน เนื้อหาและซอฟต์แวร์

1) ปี 2544 ดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษา 1 ระบบ โดยขออุดหนุนงบประมาณจากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ ดำเนินการได้เฉพาะจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สาเหตุขัดข้องเชิงนโยบายและวิธีการ

2) ปี 2544 พัฒนาระบบ Hoting ของเครือข่าย MBUNet ประกอบด้วย
-Web Server 1 ระบบ
-Mail Server 1 ระบบ
-Proxy Server 1 ระบบ

3) ปี 2545 พัฒนาสื่อเนื้อหาเพื่อการเผยแผ่และการเรียนการสอน ประกอบด้วย

- พัฒนาสื่อ Website เพื่อเผยแผ่หลักธรรม 1 ระบบ
- พัฒนาสื่อเนื้อหาวิชาพุทธศาสตร์ 3 วิชา

4) ปี พ.ศ. 2546 (รายละเอียดดูในเอกสารแผนงานและแผนปฏิบัติการ)

- โครงการพัฒนา Website และฐานข้อมูลการศึกษาศาสนาและภูมิปัญญาชาวบ้าน
- โครงการพัฒนาสื่อ Website วิชาพระพุทธศาสนา 2 วิชา
- โครงการพัฒนาสื่อเนื้อหาเพื่อการศึกษา (E-Learning)
- โครงการพัฒนาแผนแม่บทของสถาบัน

3.4.3 พัฒนาด้านเครือข่ายเพื่อการศึกษา

1) ปีงบประมาณ 2545 ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์ ที่ 64 K 7 สถานศึกษา
2) ปีงบประมาณ 2546 ติดตั้งเครือข่าย ที่ 64 K 5 สถานศึกษา
ปรับขยายเครือข่ายเพิ่มความเร็วที่ 128 K 8 สถานศึกษา
3) ปีงบประมาณ 2547 เพิ่มเครือข่ายส่วนกลางที่ 2 MB

Share

Banner