ภาพมุมสูง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้


    WannaCry ransomware รู้ให้ทัน ป้องกันได้ WannaCry ransomware คืออะไร?              WannaCry ransomware attack หรือในชื่อของ WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, Wanna Decryptorเป็นการโจมตีที่มุ่งโจมตีไปที่ช่องโหว่ของ Microsoft Windows System โดยเริ่มการโจมตีครั้งแรกในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐...ตถุประสงค์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

(1) เพื่อพัฒนาอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้ การผลิตและการให้บริการ

(2) เพื่อพัฒนาและจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้กับหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานอุดมศึกษา

(3) เพื่อผลิตสื่อเนื้อหาที่มีคุณภาพและเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อพัฒนาปรับปรุงขยายเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการการศึกษาให้สามารถบริการได้ทุกสถานศึกษาอย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

(5) เพื่อพัฒนาผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา และวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต พัฒนาเป็นสื่ออิเลคทรอนิกส์ ส่งเสริมสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ในทางพระพุทธศาสนา

(6) เพื่อดำเนินการสนองงานนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการให้บริการ การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เชิดชูเกียรติสถาบัน ที่จะสร้างชื่อเสียงและแสดงผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคม

Share

Banner